Honorary Members

 • Awazu, Shoji
 • Benet, Leslie Z
 • Fujii, Yoshiaki
 • Guengerich, Frederick Peter
 • Hakusui, Hideo
 • Hanano, Manabu
 • Hori, Ryohei
 • Iga, Tatsuji
 • Kamataki, Tetsuya
 • Kato, Ryuichi
 • Kuroiwa, Yukio
 • Matsubara, Takashi
 • Noguchi, Hideyo
 • Nambara, Toshio
 • Okumura, Katsuhiko
 • Omura, Tsuneo
 • Satoh, Tetsuo
 • Shindo, Hideyo
 • Suga, Tetsuya
 • Takanaka, Tadashi
 • Tanaka, Minoru
 • Tsuji, Akira (the deceased)
 • Watanabe, Jun
 • Yamamoto, Ikuo
 • Yoshimura, Hidetoshi
 • Miyazaki, Hiroshi (the deceased)
 • Murata, Toshiro (the deceased)
 • Omori, Yoshihito (the deceased)
 • Tamura, Zenzo (the deceased)
 • Watabe, Tadashi (the deceased)