JSSX Fellows

 • Akira Takanaka
 • Akira Tsuji
 • Amin Rostami-Hodjegan
 • Chang.Koo Shim
 • Edmund JD Lee
 • Eiichi Fuse
 • Hideo Hakusui
 • Hidetoshi Yoshimura
 • Hideyuki Saito
 • Hideyuki Yamada
 • Hiroaki Yuasa
 • Hiroshi Suzuki
 • Hiroshi Yamazaki
 • Ikumi Tamai
 • Ikuo Yamamoto
 • Jack Uetrecht
 • Jashvant D.Unadkat
 • Jin-ding Huang
 • Jun Watanabe
 • Junichi Goto
 • Kan Chiba
 • Katsuhiko Okumura
 • Kazuhide Iwasaki
 • Ken-ichi Inui
 • Kenichi Sudo
 • Lawrence J. Lesko
 • Masahiko Negishi
 • Masahiro Hayashi
 • Masaki Otagiri
 • Masakiyo Hosokawa
 • Matthias A. Hediger
 • Mikihisa Takano
 • Minezo Otsuka
 • Mitsukazu Kitada
 • Mitsuru Hashida
 • R.Scott Obach
 • Ryosei Kawai
 • Ryuichi Kato
 • Shiew-Mei Huang
 • Shigeru Ohmori
 • Shigeru Ohta
 • Shinji yamashita
 • Shinsaku Naito
 • Shizuo Narimatsu
 • Shoji Awazu
 • Takahiko Baba
 • Takashi Igarashi
 • Tetsuya Terasaki
 • Thomas A, Baillie
 • Toshiharu Horie
 • Toshio Suwa
 • Toshio Teramura
 • Toshiya Moriwaki
 • Varanuj Chatsudthipong
 • Yasushi Yamazoe
 • Yusuke Tanigawara